Go to top
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 De maatschap I AM Familierecht is gevestigd te ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 70422672.

1.2 I AM Familierecht is een samenwerkingsverband, zijnde een maatschap, die zich als doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij I AM Familierecht diensten aanbiedt of levert aan de cliënt. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “diensten” verstaan: alle door I AM Familierecht aan een cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door I AM Familierecht ten behoeve van een cliënt verrichtte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder mede begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

Artikel 3 Diensten

3.1 Alle opdrachten tot het verrichten van diensten komen uitsluitend tot stand met I AM Familierecht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Dit beding en alle in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid hebben tevens te gelden als derden bedingen ten behoeve van de individuele advocaten die werkzaam zijn en/of waren bij I AM Familierecht.

3.2 I AM Familierecht zal zich inspannen om de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. I AM Familierecht neemt met de aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich, maar staat niet in voor het daadwerkelijk bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 4 Inschakeling derden

4.1 I AM Familierecht is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk voorafgaand overleg met de opdrachtgever gevoerd worden en zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van welke aard ook van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart I AM Familierecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van I AM Familierecht.

4.2 Indien voornoemde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan I AM Familierecht tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting I AM Familierecht om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

Artikel 5 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

5.1 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van I AM Familierecht, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door I AM Familierecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat I AM Familierecht in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het honorarium dat aan de cliënt in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt.

5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van I AM Familierecht daarvoor. I AM Familierecht is niet aansprakelijk jegens de cliënt, zolang de cliënt zijn verplichtingen jegens I AM Familierecht niet is nagekomen.

5.3 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart I AM Familierecht tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en/of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

Artikel 6 Honorering, kosten en betalingen

6.1 De werkzaamheden worden, gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, omzetbelasting en verschotten, in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium berekend worden aan de hand van het aantal gewerkte (delen van) uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Algemene kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. I AM Familierecht behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium en de verschotten kan worden verlangd.

6.2 De declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan en voorschotdeclaraties dienen per ommegaande te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.3 Naast het honorarium zal I AM Familierecht directe kosten die het verlenen van de diensten met zich meebrengt aan de cliënt in rekening brengen. Dergelijke directe kosten zijn onder andere maar niet beperkt tot kosten voor het raadplegen van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, griffiekosten, deurwaarderskosten, kosten van gemachtigden of andere externe deskundigen, reis- en verblijfkosten, kosten van vertalingen, kosten van koeriersdiensten en indien van toepassing btw en andere belastingen.

6.4 Zolang declaraties niet binnen genoemde termijn betaald zijn, is I AM Familierecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

6.5 Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de einddeclaratie.

6.7 In het geval de opdracht tot het verrichten van diensten door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk aan I AM Familierecht is gegeven, is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk jegens I AM Familierecht voor alle verplichtingen uit hoofde van en/of voortvloeiend uit de opdracht.

6.8 Indien de cliënt een aan hem verzonden declaratie niet uiterlijk op de vervaldag (zijnde veertien dagen na factuurdatum) heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en is hij vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd ex artikel 6:119a BW, vermeerderd met 2% rente, zonder dat dit eerst aangezegd hoeft te worden. In geval van betalingsverzuim door cliënt is I AM Familierecht gerechtigd alle ten behoeve van cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de cliënt schadeplichtig kan worden.

6.9 Indien de cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW, de declaratie niet voldoet, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor zover dat van toepassing is. Voor zover voornoemd besluit niet van toepassing is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste € 250,00.

6.10 Indien cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in artikel 5 lid 6 te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien I AM Familierecht instemt met de betalingsregeling wordt deze schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.

Artikel 7 Stichting Beheer Derdengelden

7.1 I AM Familierecht kent geen Stichting Beheer Derdengelden. Gelet hierop kunnen er ook geen derdengelden ontvangen worden.

Artikel 8 Wwft

8.1 Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is I AM Familierecht verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

8.2 De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van I AM Familierecht.

Artikel 9 Dossiervoering en archivering

9.1 Na sluiting van een dossier zal het dossier gedurende 7 jaren worden gearchiveerd waarna het zonder nadere aankondiging aan cliënt kan worden vernietigd.

Artikel 10 Toepasselijk recht en klachtenregeling

10.1 De rechtsverhouding tussen I AM Familierecht en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.

10.2 Indien er een geschil tussen I AM Familierecht en de cliënt mocht ontstaan, zullen partijen eerst de interne klachtenregeling van I AM Familierecht doorlopen. De klachtenregeling is te vinden op de website iam-familierecht.nl. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend.

 

10.3 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling zijn verholpen, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Versie: 1 januari 2022