Go to top
Klachtenregeling
 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die I
  AM Familierecht met haar klanten wordt aangegaan en is van toepassing op alle
  personen die onder de verantwoordelijkheid van I AM Familierecht werken aan
  zaken van haar klanten.
 2. Deze kantoorklachtenregeling heeft betrekking op klachten betreffende:
   • de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht;
   • de kwaliteit van de dienstverlening; en
   • de hoogte van de declaratie.

  Andersoortige klachten van klanten van I AM Familierecht kunnen op een andere
  wijze
  worden afgehandeld. De regeling heeft geen betrekking op klachten die ingevolge
  paragraaf 4 van de Advocatenwet bij de plaatselijk Deken worden ingediend.

 3. De advocaat die in de betreffende zaak is aangewezen als accountverantwoordelijke,
  wordt belast met de afhandeling van de klacht (ook als de klacht zich richt op
  hem/haar zelf) en functioneert daardoor in de betreffende zaak als
  klachtenfunctionaris.
 4. Binnen een maand na ontvangst van de klacht stelt de klachtenfunctionaris de klager
  en degene over wie is geklaagd, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van
  zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van
  aanbevelingen.
 5. Informeert de klachtenfunctionaris de klager niet binnen één maand na ontvangst
  van de klacht over zijn/haar oordeel, zoals bedoeld in het voorgaande artikel, dan
  informeert de klachtenfunctionaris de klager en degene over wie is geklaagd, over de
  reden van de vertraging, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een
  oordeel over de gegrondheid van de klacht zal worden gegeven.
 6. De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een
  toelichting te geven op de klacht.
 7. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de
  klacht.
 8. Is de klacht na behandeling door de klachtenfunctionaris naar het oordeel van de
  klager niet opgelost, dan is sprake van een geschil tussen de klager en I AMFamilierecht waarover alleen de wettelijk bevoegde burgerlijke rechter een oordeel
  kan geven.
 9. De klachtenfunctionaris registreert de klacht onder vermelding van de aard van de
  klacht, naam van de klager en degene tot wie zich de klacht richt. De
  klachtenfunctionaris draagt er zorg voor dat de klacht wordt geregistreerd in het
  centrale klachtenregister dat door I AM Familierecht wordt bijgehouden.
 10. Klachten zijn per mail met toelichting in te dienen bij info@iam-familierecht.nl, dan
  wel bij de verantwoordelijke advocaat (ilse@iam-familierecht.nl of anne-
  marieke@iam-familierecht.nl
  ).