Go to top
Privacystatement

I AM Familierecht verwerkt persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In onze privacystatement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verwerken en over de wijze waarop wij verder met uw persoonsgegevens omgaan.

Naar dit privacystatement wordt verwezen in de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden.

1. Contactgegevens

I AM Familierecht

Leeghwaterlaan 50d

5223 BA ‘s-Hertogenbosch

KvK: 70422672

Tel.nr.: 073 844 0500

Website: iam-familierecht.nl

2. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

I AM Familierecht verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht geeft tot het verlenen van juridische diensten, voor het afhandelen van uw betalingen, om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren, om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, om onze wettelijke verplichtingen na te kunnen komen en ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van I AM Familierecht (bijv. om klachten te kunnen afhandelen). De grondslag van deze verwerking is terug te vinden in artikel 6 lid 1 onder a-c, f AVG.

Het verzamelen, vastleggen, opslaan en doorgeven van uw gegevens wordt het verwerken van persoonsgegevens genoemd.

I AM Familierecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.

3. Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle aan ons bekendgemaakte informatie over een persoon, ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Het gaat hierbij onder andere om uw personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers, geboortedatum en – plaats, BSN, bankrekeningnummer, medische gegevens, strafrechtelijke gegevens en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Bij de start van onze werkzaamheden controleren wij uw identiteit op ons kantoor aan de hand van een fysieke controle van uw identiteitsbewijs.

Deze informatie is aan ons verstrekt door uzelf of via derden, zoals het UWV, de belastingdienst, de Raad voor Rechtsbijstand, de Kamer van Koophandel, het Juridisch Loket, rechterlijke instanties, de wederpartij etc. Ook kan de informatie ons bekend zijn geworden via openbare bronnen.

Middels het verstrekken van uw persoonsgegevens, geeft u toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens.

4. Delen persoonsgegevens met derden

I AM Familierecht deelt de verwerkte persoonsgegevens in beginsel niet met derden.
In bepaalde gevallen kan dit delen met derden echter noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Dit delen met derden vindt met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden plaats en uiteraard eerst nadat hierover met u is gesproken. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand en rechterlijke instanties en/of de wederpartij.

Indien dit is vereist, hebben wij verwerkersovereenkomsten met deze partijen gesloten.

Met de derde partij die namens en in opdracht van ons kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons kantoor ingeschakelde derde partij, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbiedt, is voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven, zoals aan een toezichthouder of aan een andere met openbaar gezag beklede instantie.

Uw persoonsgegevens worden (zonder uw uitdrukkelijke toestemming) niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bewaartermijnen. Zaakdossiers met daarin persoonsgegevens dienen wettelijk gezien
vijf jaren te worden bewaard na het afsluiten van een zaak.

Ten behoeve van het beheren van het klantsysteem kunnen gegevens langer worden bewaard. Het

gaat dan om naam, adres, telefoonnummer, email. Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval wij meerdere zaken van u in behandeling hebben.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden te allen tijde geregistreerd en bewaard binnen de Europese Unie/EER en/of landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

6. Beveiligingsmaatregelen

I AM Familierecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Dit houdt onder andere in, dat zaakdossiers en persoonsgegevens van u en andere betrokkenen fysiek worden bewaard op ons kantoor te ‘s-Hertogenbosch. Zij worden bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte.

Zaakdossiers worden nimmer onbeheerd achtergelaten. Digitale gegevens en gegevensdragers zijn

met een uniek wachtwoord beveiligd. Zaakdossiers en persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van I AM Familierecht.

Alle gegevens die wij van u ontvangen zijn verder door het beroepsgeheim van onze advocaten beschermd.

Maakt I AM Familierecht gebruik van een derde partij dan worden er in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Indien er onverhoopt een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens (een datalek) bij I AM Familierecht, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen. Indien dit is vereist, wordt u hier eveneens over geïnformeerd.

Voor het digitaal verwerken van uw zaakdossier en persoonsgegevens, maken wij gebruik van Basenet. Met Basenet is een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin zij garandeert te zullen voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Basenet betreft geen locatie applicatie op de computer. Hierdoor zijn bij diefstal de gegevens direct niet meer beschikbaar. Verder betreft Basenet een beveiligde omgeving en worden data versleutels verstuurd. De servers van Basenet zijn volledig in eigen beheer en zijn ondergebracht in twee fysiek gescheiden en zwaarbeveiligde datacenters in Nederland. Alle data worden middels versleutelde verbindingen opgeslagen en uitgelezen. Basenet waarschuwt direct bij een datalek dan wel een vermoeden daarvan. Dit laatste is vastgelegd in artikel 8 van de verwerkersovereenkomst.

7. Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen en af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om eerder gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, beperking, verwijdering, het afschermen, het overdragen van gegevens kunt u sturen naar info@iam-familierecht.nl. Ook uw besluit de eerder gegeven

toestemming voor verwerking in te trekken of uw bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar dit emailadres. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek/besluit/bezwaar nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de
juiste persoon verstrekken, vragen wij u in dat geval ter verificatie een kopie over te leggen van een
geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Ons kantoor
neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ons kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of
niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de AVG naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de AVG houden, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen dan proberen om in overleg met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact

I AM Familierecht heeft geen privacyfunctionaris. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met info@iam-familierecht.nl of via 073 844 0500.

Aanpassen privacy statement

I AM Familierecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

‘s-Hertogenbosch, januari 2022